पर्यटकको पीङ मोह

विदुर खबर २०७४ चैत ३ गते १६:३९
kLª v]NgnfO{ bz}+ rflxG5 / < sf:sLsf] e'h|'{ª vf]nfl:yt u08sL /]Gaf] 6«fp6 kmfd{ kl/;/df kLª v]Nb} ljb]zL ko{6s . t:jL/ M xl/ jf:tf]nf, kf]v/f, /f;;

Advertisement

कास्की, ३ चैत- कास्कीको भुज्र्रुङ खोलास्थित गण्डकी रेन्बो ट्राउट फार्म परिसरमा पीङ खेल्दै विदेशी पर्यटक । तस्वीर : हरि वास्तोला, रासस

प्रतिक्रिया