फोन गर्न रुखको टुप्पोमा

विदुर खबर २०७६ कार्तिक १४ गते ९:२४
hfh/sf]6 , !# sflQs -/f;;_M ?v jf 9'Fufdf r9]/ df]afOndf s'/f ug{ afWotf 6]lnkmf]gsf] 6fj/sf] ;d:of ePkl5 tNnf] 8f]Nkfsf] d'8s]r'nf ufpFkflnsf– ^ gs{'sf :yfgLojf;L cfkmGt;Fu s'/f ug{sf nflu b'O{ 306f psfnf] lxF8]/ sf]Ýfgf n]sdf uO{ ?v jf 9'Fufdf r9]/ df]afOndf s'/f ub}{ . t:jL/M x]dGt s];L

टेलिफोनको टावरको समस्या भएपछि तल्लो डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका– ६ नर्कुका स्थानीयवासी आफन्तसँग कुरा गर्नका लागि दुई घण्टा उकालो हिँडेर कोट्ठाना लेकमा गई रुख वा ढुँगामा चढेर मोबाइलमा कुरा गर्दै । तस्वीरः हेमन्त केसी

Advertisement

प्रतिक्रिया