नुवाकोटको ऐतिहासिक शक्तिपीठ भैरवीदेवी मन्दिरको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा

विदुर खबर २०७६ असोज ७ गते २२:०६
e}/jLb]jL dlGb/sf] k'gMlgdf{0f M a]qfjtL, & c;f]h -/f;;_ M ljgf;sf/L e"sDkaf6 Iflt k'u]sf] g'jfsf]6sf] P]ltxfl;s zlQmkL7 e}/jLb]jL dlGb/sf] hf/L /x]sf] k'gMlgdf{0f . k'/ftTj ljefusf] ax'jifL{o of]hgfcGtu{t ? rf/ s/f]8 %( nfv nufgLdf hf/L /x]sf] k'gMlgdf{0f clGtd r/0fdf k'u]sf] 5 . t:jL/ M /fdxl/ Gof}kfg]

नुवाकोट । नुवाकोटको ऐतिहासिक शक्तिपीठ भैरवीदेवी मन्दिरको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको नुवाकोटको ऐतिहासिक शक्तिपीठ भैरवीदेवी मन्दिरको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । पुरातत्व विभागको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको मन्दिरको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया