नेपाल र चीनबीच १७ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

विदुर खबर २०७६ असोज २६ गते १२:४२
/fi6«klt ;L / k|d cf]nL e]6 sf7df8f}F, @^ c;f]h -/f;;_ g]kfn–rLg pRr:t/Lo cf}krfl/s jftf{cl3 cfOtaf/ ;f]N6L xf]6ndf /fi6«klt ;L lrglkmª / k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . t:jL/ M k|bLk/fh jGt

नुवाकोट । नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

Advertisement

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्र आदान प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया