प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री देउवा

k|b]z–@sf] lgjf{rgsf] 5nkmn k|wfgdGqL Pjd g]sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf laxLaf/ k|b]z g+ @ df x'g] :yfgLo txsf] t];|f] r/0fsf] lgjf{rgsf ;Gbe{df g]kfnL sfFu|];n] /fhwfgLdf cfof]hgf u/]sf] 5nkmn sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

नुवाकोट ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका छन् ।

Advertisement

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठकमा उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

 

Advertisement

प्रतिक्रिया